025 703 303

Fruškogorska 115/1, 25233 Ruski Krstur, Srbija

elcom@neobee.net

Industrijska elektronika

Elcom Media se bavi proizvodnjom industrijske elektronike za razne primene u industiji i uslužnim delatnostima. Od GSM komunikacije, snimanja zvuka, digitalnih displeja do upravljanja tiristorskih ispravljača. Pravimo namenska rešenja po zahtevima naših korisnika, a neka od rešenja ćemo predstaviti i ovde.

Siwarex displej

Petocifarski displej, sa digitalnim ciframa visine 110 mm je razvijen za potrebe lokalnog prikaza izmerene težine na elektronskim vagama sa tenziometrijskim davačima sile priključenim na SIWAREX-U modul SIMATIC S7-300 PLC sistema. Na dati sistem se može vezivati više displeja u serijsku kaskadu radi prikaza merenih/zadatih vrednosti na više lokaliteta. Udaljenost displeja je ograničena samim interfejsom TTY strujne petlje do 1200m. Napajanje displeja je 220 VAC/5 VA.

 

Komunikacija sa displejem je serijska (TTY/RS-232C) i ostvarena je putem interfejsa strujne petlje. Displeji mogu pokazivati aktuelnu težinu ili zadatu vrednost na kanalima 1 i 2 u zavisnosti od podešene adrese. Svakom displeju se može postaviti adresa (primarna ili sekundarna), i način prikaza decimalne tacke (fiksno ili automatski) pomoću kratkospojnika na ploči displeja. Takođe se svakom displeju može selektovati da li će biti aktivan/pasivan u odnosu na napajanje strujne petlje pošto je sam SIWAREX modul pasivan. Displej je ugrađen u prokronski kucište dimenzija 540x160x120 mm sa ručkom za montažu pod raznim uglovima.

 

 


Hotelski panik alarm

U kupatilima hotelskih soba, obično se nalaze panik tasteri koji gostima služe za alarmiranje hotelskog osoblja u slučaju nesrećnih dogadaja. HOTELSKI ALARMNI MULTIPLEKSER predstavlja mikrokontrolerski (PIC16F628) elektronski uređaj koji ciklično proziva 8 magistrala po 8 tastera i proverava da li je neki od njih pritisnut. Ako konstatuje pritisnitost tastera šalje kratku poruku putem RS-232 veze PC računaru o broju aktiviranog tastera. PC softver (pisan kao servis, radi u pozadini Windows-a) prima poruku, konstatuje o kojoj se sobi radi i alarmira zvučno recepcionera (može i govorna poruka na zvučnicima PC-ja ) da je nastao poziv i na ekranu PC-ja izbacuje prozor sa alarmnom porukom i indikacijom o kojoj se sobi radi.

 

Istovremeno događaj upisuje u bazu podataka sa tekućim datumom i vremenom. Kada recepcioner primeti događaj poziva, pogleda o kojoj se sobi radi, na tastaturi ukuca svoju šifru i broj sobe koja je poslala poziv. Tada prestaje aktivni alarm. Taj događaj se takode beleži u bazu podataka. Pregledom baze se može utvrditi kada i odakle je poziv nastao, ko je i kada na njega odgovorio i da li je bio neki komentar. Recepcioner može pored podataka o nastanku i potvrdi poziva u dato polje upisati eventualni komentar o čemu se radilo kod konkretnog poziva ako je to posebno bitno.

 

 

Uređaj i pripadajući softver je pogodan za primenu u hotelima, bolnicama i sličnim objektima gde je potrebno daljinski identifikovati poziv ili dogadaj. Postoji i verzija za bežičnu komunikaciju sa pozivnim jedinicama.


Digitalni "Multi" potenciometar

Ovaj elektronski mikrokontrolerski uređaj je razvijen za potrebe upravljanja brzinom transportne trake dugačke tunelske peći sa dva udaljena mesta, s tim da se na oba mesta može videti jedinstvena zadata vrednost. Koncept je napravljen tako da se na liniju mogu postaviti do 31+1 uređaja, od kojih je jedan master a ostali su slejvovi. Komunikacija izmedju mastera i slejvova je RS-485 uz korišćenje standardnog Modbus protokola.

 

Izlazni napon koji se koristi za upravljanje frekvencijom frekventnog regulatora brzine asinhronog motora je u opsegu 0-10 VDC. Kao takav dovodi se na upravljačke priključke frekventnog regulatora pogona transportne trake kojoj se menja brzina od 0-100%.

 

 

Uređaj je napravljen na jednoj jednostranoj štampanoj pločici koja je ugrađena u Hensel K8100 plastičnu kutiju koja je hermetički zatvorena tako da je elektronika zaštićena od uticaja vlage. Na prednjoj masci je postavljen LED displej i dva tastera za povećanje i smanjenje zadate vrednosti. Za realizaciju je korišćen PIC mikrokontroler 16F628 koji pored standardnih ulaza/izlaza ima hardverski rešenu serijsku komunikaciju. Uređaj pamti zadnje postavljenu vrednost, tako da ona ostaje sačuvana i posle namernog ili ne namernog nestanka mrežnog napajanja.